תמיכות: סוגיית ההכרה בשעות מתנדב

לידיעתכם לנושא נוהל שר אוצר בתמיכות ממשלתיות. לאגודה הובהר בדיון במשרד התקשורת בו השתתפו 3 רואי חשבון:

רואה חשבון של האגודה שלנו, רואה חשבון של משרד התקשורת ורואה חשבון של החשב הכללי באוצר המלווה את משרד התקשורת בבדיקות התמיכות בכל שנה.

לפי נוהל שר אוצר שנקבע בשנת 2013 והלאה, לא יוכרו יותר שווי ערך שעות התנדבות וקבלת שירותים ככלי לקבלת כספים.

הסוגיה קצת סבוכה:

לפי נוהל שר אוצר משנת 2013 ואילך מצוין כי לא יוכרו שעות מתנדב לצרכי קבלת תמורה בפועל. מאידך מצוין כי אם המשרד התומך ציין את הנושא בקריטריונים שלו לקבלת תמיכה שווי שעות ההתנדבות יוכרו לקבלת תמיכה.

וכן נכתב כי אם הוכנסו שווי שעות אלו לדיווחים הם יוכרו. במשרד התקשורת אין התייחסות בקריטריונים לשווי שעות מתנדב, אך יש התייחסות למיהו מתנדב הפועל 3 חודשים ברציפות וכן כל מתנדב מזכה העמותה המגישה בכמות נקודות מסויימת לצרכי חישוב הפעילות והתמיכה.

רואה החשבון המבקר את משרד התקשורת מר אלחנתי ציין כי אף אם נרשם בדוחות הכספיים שווי ערך מתנדבים בהכנסות ובהוצאות הם לא יוכרו לצורך חישוב קבלת התמיכה.

ההתייחסות מחד ,למושג מתנדב  לצרכי חישוב  כמות הנקודות שמקבלת עמותה לה יש מתנדבים. ומאידך אין חיוב או שלילת שווי ערך שעות מתנדב, מבלבלת ויוצרת בעייתיות.

כיום ללא שינוי חקיקתי מפורש אין הכרה בשווי ערך מתנדבים במשרד התקשורת.

ניסינו לגייס את עמותת הגג "מנהיגות אזרחית" לתמוך בנו,לפניכם תשובת מנכלית מנהיגות אזרחית ליאור פינקל פרל:

לטענתם הפשרה שהשיגו בעבר היה השינוי בנוהל שר אוצר אותו ציינתי לעיל: רק אם שווי ערך השעות מצוין בפורש הקריטריונים של המשרד התומך, השעות יוכרו. אנו ננסה לבצע לובי לשינוי ולהכרה מול משרד התקשורת והאוצר.

אבל עליכם לזכור זאת בעת בקשות התמיכה בעתיד , אין הכרה בערך שעות מתנדבים.

נשאלנו לאחרונה מתי יחלקו את התמיכות של 2015?

תשובתנו: כל עוד אין תקציב מדינה אין על מה לדבר בחלוקת התמיכות .

כמו כן אין ידיעה מה גודל התמיכה הקיימת בכלל.

פוסטים נוספים