תקנון האגודה הישראלית לטלוויזיה רדיו ותקשורת קהילתית

1.            חברות – קבלת חברים לעמותה
1.1    מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

1.2    החברות בעמותה היא אישית ואינה ניתנת להעברה.

1.3    כל אדם בגיר החפץ להיות חבר העמותה יגיש לוועד בקשה בלשון זו: "אני (שם, מען, מספר זהות, כתובת, טלפון ) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה ואחתום עליה".

1.4    ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הוועד. סירב הוועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

1.5    קיבל מועמד הודעה על הסכמה לקבלו כחבר בעמותה – יהיה זכאי לבחור באסיפה הכללית ולהיבחר לוועד המנהל .
1.6    החליט הוועד המנהל, באישור האסיפה הכללית, לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים (בהתאם לסעיף 5.5 לתקנון) – תוקף החברות באגודה והזכאות לבחור ולהיבחר למוסדותיה יותנה בתשלום דמי החבר.
2.            חברות – פקיעת חברות בעמותה
א.    החברות בעמותה פוקעת
(1)    במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו
(2)    בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;

(3)    בהוצאתו מן העמותה
ב.    האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

(1)    החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;
(2)    החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית
(3)    החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;

(4)    החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון
ג.        לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

3.            מטרות האגודה
3.1    לפתח ולקדם את התקשורת הקהילתית בישראל בטלוויזיה, ברדיו ובערוצי תקשורת אחרים, ולפעול להבטחת תקשורת קהילתית
דמוקרטית בישראל.

3.1.1    לסייע במימוש הזכות לתקשר של כל האוכלוסיה במדינת ישראל, כולל ובפרט :
א.    ילדים ובני נוער
ב.    צעירים
ג.    מבוגרים
ד.    גמלאים
ה.    עולים חדשים
ו.    מיעוטים

3.2    לפעול במישור החקיקה ובמישורים אחרים, למימוש זכותו של האזרח ושל קבוצת אזרחים לתקשר במסגרת החוק על אחריותם הם בטלוויזיה, ברשתות הכבלים והלוויין, ברדיו מקומי-אזורי ובערוצים נוספים של תקשורת קהילתית.
3.3    לתמוך בשידורים קהילתיים קיימים, לפעול להרחבת השידורים ע"י פרטים וקבוצות ולעודד הפקה ושידור תוכניות לפעילות מגוונת בקהילה.
3.4    לעודד בציבור את המוטיבציה למימוש זכויותיו לחופש הביטוי בתקשורת הקהילתית. ולטפח בו רוח התנדבות לפעילות קהילתית בהתאם.
3.5     לגבש מודלים של מערכות טלוויזיה ורדיו קהילתיים ומודלים של מערכות לימוד והדרכה ולפעול להקמת מערך מידע ושירותים.
3.6    לשתף פעולה עם גופים ומוסדות בישראל בעלי זיקה לנושא ולקיים קשרים עם אגודות הפועלות בתחום התקשורת הקהילתית בחו"ל.
3.7    לייצג את מפיקי השידורים הקהילתיים ואת הגופים הפעילים בתחום התקשורת הקהילתית.
3.8    לפעול לגיוס המשאבים הדרושים לביצוע מטרות האגודה .

3.9    האגודה תפעיל שירותיה לטובת חבריה ותעודד צרוף חברים נוספים אליה.
3.10    האגודה תפעל לקידום והעלאת רמתה של התקשורת הקהילתית בישראל.
3.11    האגודה תפעל להחדרת רעיון התקשורת הקהילתית בציבור.
3.12    האגודה תארגן ותסייע בהתמחות והכשרת העוסקים בתחומי התקשורת הקהילתית.
4        סמכויות האגודה
4.1    סמכויות האגודה הן לעשות כל מה שהאגודה תמצא לנכון, וכל פעולה שהיא לרבות כל פעולה משפטית שהיא, למילוי מטרותיה, וכל פעולה שבסמכותו של כל גוף משפטי וכל עמותה לעשותה, לפי כל דין לרבות:
(א)    לקבל תרומות, מענקים, תמיכות, קצבאות והקצבות מכל גוף שהוא ולעשות בהם שימוש בהתאם לאמור בתקנון זה ובהתאם לכל דין.

(ב)    להתקשר, להתחייב ולחתום על מסמכים מכל סוג ומין, ומבלי לגרוע מהאמור, לשכור שירותים שונים ו/או לחתום על חוזים ו/או הסכמים מכל סוג שהוא, והכול בכדי לבצע את מטרותיה השונות של האגודה.
(ג)    לגבות דמי חבר ודמי השתתפות בפעילות האגודה.
(ד)    להתקשר בהתחייבויות מכל סוג שהוא למען קיום מטרות האגודה.
(ה)    לרכוש ו/או לקבל מכל גורם ציבורי ו/או גופים פרטיים ו/או כל אדם אחר נכסי דלא ניידי, מיטלטלין, כספים, תרומות, מתנות,מניות,אגרות חוב,ניירות ערך וזכויות בעלות ערך.
(ו)    להקדיש את הכנסות האגודה לשם קיום מטרות האגודה.
(ז)    להעסיק עובדים ולפטרם.
(ח)    לפתוח ולנהל חשבונות בנק מכל סוג שהוא.
(ט)    לעשות כל פעולה אחרת לשם השגת מטרות האגודה.
5        סמכויות וחובות של חבר
5.1    החברות באגודה היא אישית
5.2    חבר האגודה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה, הוא זכאי לבחור ולהיבחר לכל מוסדותיה וועדותיה.
5.3    חבר האגודה זכאי להשתתף בפעולות האגודה וליהנות משרותיה
5.4    חבר באגודה חייב למלא אחר תקנון האגודה ואחר החלטות האסיפה הכללית ושאר מוסדות האגודה הנבחרים.
5.5    הועד המנהל, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.
5.6    פקיעת החברות באגודה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לאגודה מן החברים ערב פקיעת חברותו, בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.
6        מתן הודעות לחבר
6.1    הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של האגודה לחבר יינתנו לו בכתב שימסרו לו ביד או ישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים. לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.
יראו בהודעה כאילו הגיעה לתעודתה תוך 72 שעות ממועד משלוחה.
6.2    לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.
7         מוסדות האגודה – ואלה מוסדות האגודה
7.1    האסיפה הכללית
7.2    הועד המנהל
7.3    מזכירות מצומצמת
7.4    ועדת הביקורת
7.4.1    האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום וועדת בקורת ימונה רואה חשבון, או גוף מבקר חוקי אחר. "רואה חשבון" לעניין סעיף זה-לרבות שותפות של רואי חשבון, חברת רואי חשבון או כל התאגדות חוקית של רואי חשבון".
7.5    ועדות שיוקמו לפי הצורך
8         האסיפה הכללית
8.1    האסיפה הכללית – של כל חברי האגודה – תכונס לפחות פעם בשנה.
8.2    הועד המנהל רשאי לכנס בכל עת את האסיפה הכללית שלא מן המנין ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת, של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי האגודה.
8.2    האסיפה תכונס תוך 21 יום, מיום הגעת הדרישה לוועד המנהל.
8.3    אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה בכתב שתינתן לכל חבר אגודה לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום,שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.
8.4    יומה, שעתה ומיקומה של האסיפה הכללית ייקבע בידי הועד המנהל.
8.5    אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי האגודה, היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
8.6    לא נתכנס המנין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב, יראו את האסיפה המוזמנית כנדחית בחצי שעה, ללא צורך בהזמנה נוספת והיא תתקיים בהשתתפות הנוכחים באותה שעה, יהיה מספרם אשר יהיה, והיא תהיה רשאית לדון ולהחליט כדין יהיה מספרם של הנוכחים אשר יהיה.
8.7    אסיפה כללית תבחר, מבין חברי האגודה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.
8.8    מזכיר האסיפה הכללית ינהל את הפרוטוקול של האסיפה.
8.9    החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים , זולת אם החוק, או התקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן. יהיו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע. ההצבעה תהיה גלויה ובהרמת יד.
8.10    האסיפה הכללית תחליט על תקנון האגודה והיא רשאית לשנותו בהחלטה שנתקבלה ברוב קולות של שני שלישים מקולות הנוכחים הזכאים להצביע בה.
8.11    האסיפה הכללית תבחר בוועד המנהל ובועדת הביקורת או בגוף המבקר אחת ל – 4 שנים
8.12    אסיפה כללית רגילה תשמע דיונים וחשבונות על פעולות הועד המנהל ועל פעולות ועדת הביקורת או הגוף המבקר, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד המנהל ותחליט על אישורם.
8.13    האסיפה הכללית רשאית להעביר, בכל עת, את הוועד המנהל או חבר בוועד מכהונתו. העבירה האסיפה הכללית את הוועד המנהל מכהונתו, לא ייכנסו הפיטורין לתוקפם אלא אם כן בחרה האסיפה הכללית ועד מנהל חדש.
8.14    חבר המבקש להעלות נושאים לדיון ו/או להחלטה באסיפה הכללית יגיש אותם בכתב תוך שבוע מהמועד שנשלחה אליו ההודעה בדבר קיום האסיפה.
9        הועד המנהל
9.1    הועד המנהל ידון ויחליט בכל עניני האגודה בהתאם לתקנון האגודה והחלטות האסיפה הכללית.
9.2    מספר חברי הועד המנהל ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יפחת מ-11 ולא יעלה על 15.
9.3    הועד המנהל יבחר מבין חבריו: יושב ראש, סגן יושב ראש, גזבר, מזכיר ומזכירות מצומצמת.
9.4    הוועד המנהל יכהן מהיבחרו באסיפה הכללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד מנהל חדש. עם זאת תקופת כהונה אחת לא תעלה על  ארבע שנים. חבר ועד המנהל היוצא יכול להיבחר לוועד המנהל החדש.
9.5    הועד המנהל רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן, ובתנאי שיהיו נוכחים בישיבה לפחות 5 חברים שאחד מהם הינו חבר במזכירות המצומצמת.
9.6    החלטות הועד המנהל יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה. החלטת כל חברי הוועד המנהל פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הוועד המנהל.
9.7    הועד המנהל ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.
9.8    הועד המנהל רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו. ובתנאי שחתימה אחת תהיה של הגזבר, ובהעדרו של יו"ר האגודה.
9.9    הועד המנהל יהיה מוסמך להחליט על מינוי עובדים בשכר, מינוי כנ"ל יעשה לאחר פרסום מכרז פומבי.
9.10    חבר ועד מנהל רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד המנהל.
9.11    חבר ועד המנהל יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.
9.12     נתפנה מקומו של חבר הוועד המנהל. יוכנס לוועד המנהל המועמד הבא אחריו במניין הקולות. עד לאישורו בידי האסיפה הכללית הקרובה. לא נותרו חברים כאלה רשאים הנותרים למנות חבר אחר של האגודה, לכהן כחבר הועד המנהל עד לאסיפה הכללית הקרובה. עד למינוי כזה רשאים הנותרים להמשיך לפעול כוועד המנהל.
9.13     חבר הוועד המנהל שנבצר ממנו זמנית למלא תפקידיו, רשאים הנותרים למנות חבר עמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.
9.14    חבר הוועד המנהל שנעדר חמש פעמים רצופות מישיבת ההנהלה, ללא סיבה מוצדקת, רשאית ההנהלה לשלוח לו התראה. ואם לא הופיע רשאי הוועד המנהל להמליץ בפני האסיפה הכללית על הפסקת חברותו בועד המנהל.
9.15    הזכות להיכלל ברשימת המועמדים ולהיבחר כחבר הוועד המנהל תהיה למי שנתקיימו בו כל אלה:
א.    הוא בן 18 ומעלה ביום הבחירות.
ב.    הינו פעיל או מועסק בתקשורת הקהילתית.
ג.    אינו משרת את האגודה כעובד בשכר.
ד.     אינו חבר ועדת הבחירות.
ה.     אינו חבר ועדת הביקורת.
ו.    ביום הבחירות מלאו לפחות 3 חודשים מקבלתו לאגודה.
ז.     אינו מקיים קשר עיסקי עם האגודה.
10        המזכירות המצומצמת
10.1    הועד המנהל יבחר מבין חבריו מזכירות מצומצמת בת שלושה חברים לפחות, בה יכללו היו"ר, סגן היו"ר והגזבר.
10.2    המזכירות המצומצמת תטפל בענייני האגודה בהתאם לתקנון האגודה, החלטות האסיפה הכללית והחלטות הועד המנהל, ותתאם בין פעולות הועדות הנבחרות.
11        ועדת הביקורת
11.1    ועדת הביקורת או הגוף המבקר יבדקו את ענייניה הכספיים והמישקיים של האגודה ואת פנקסי החשבונות שלה.
11.2    מספר חברי ועדת הביקורת יקבע באסיפה הכללית ולא יהיה פחות משלושה.
11.3    הוראות תקנות 9.4 עד 9.7 ומ- 9.10 עד 9.13 יחולו בשינויים המתחייבים גם על ועדת הביקורת.
11.4    לא יכהן אדם כחבר ועד מנהל וכחבר ועדת הביקורת באותה תקופת כהונה.
11.5    לא יכהן אדם כחבר ועדת בקורת מי שמשרת את האגודה בשכר או מי שמצוי בקשר עיסקי עם האגודה.
12        הועדות
12.1    הועד המנהל יבחר מבין חברי האגודה ועדות שונות לפי הצורך. אין באמור משום האצלת סמכויות הנתונות בידי הועד לועדות. הועד משאיר בידיו את כל הסמכויות הנתונות לו על פי כל דין.
13        כספים ומשק
13.1    האגודה מוקמת בזאת שלא על מנת לעשות רווחים, וכל רווחיה לאחר הוצאות ניהול שוטף יוקדשו למימוש מטרותיה.
13.2    נכסי האגודה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.
14        פירוק מרצון
14.1    פירוק:  יבוצע לפי פרק ז' של חוק העמותות, תש"ם-1980.

15        העברת נכסים עודפים
15.1    פורקה האגודה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשאר רכוש, יועבר רכוש זה לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף 9 (ג) לפקודות מס הכנסה ולא יחולק בין חבריה.