תמיכות למימון הפקות בשפה הטיגרינית והאמהרית

התפרסמה מודעה תמיכות למימון הפקות בשפה הטיגרינית והאמהרית לשנת 2014

כפי שפורסמו בילקוט הפרסומים תשע"ב 6426 בעמוד 4504

 http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/E6384D25-5FD7-4AC0-8E2D-487D6035F5EE/35826/6426.pdf

והתיקון שפורסם להם ביום 9.7.13 בילקוט הפרסומים תשע"ג 6624 בעמודים 6625-6626

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/59A1AA53-E871-4C50-AF7E-33D07603319E/41511/6624.pdf

פוסטים נוספים