שימוע במועצה לשידורי כבלים ולוין בנוגע לשידור חסויות במישדר בתחום מורשת ובמישדר בשפה האמהרית

סמל המדינההמועצה מזמינה את הציבור להציג עמדתו בדבר האפשרות לתקן את כללי התקשורת (בזק ושידורים) (בעל רישיון לשידורים), התשמ"ח- 1987, באופן שבו יותר לשלב חסויות במישדרי מורשת ובמישדרים בשפה האמהרית.

בעבר קבעה הממשלה הקמתם של ערוצים יעודיים העוסקים בנושאים אלה, וערוצים אלה לא הוקמו בסופו של דבר.

בטרם תחליט המועצה אם לתקן הכללים כמפורט לעיל, מקיימת המועצה הליך שעניינו מתן אפשרות ליחידים ולתאגידים שיש להם עניין בנושא, להציג עמדותיהם בפניה.

להלן נוסח תיקון הכללים הנבחן ע"י המועצה:

1. בסעיף 1 לכללים אחרי הגדרת המונח "מישדר בתחום האומנות" יבוא:

"מישדר בתחום מורשת"-  הפקה מקומית העוסקת במורשת ישראל, בדת היהודית, בהסטוריה ובמסורת של העם היהודי, הנותנת ביטוי להוויה התרבותית והחברתית של הציבור היהודי על כל מרכיביו, זרמיו וגווניו, במדינת ישראל ובתפוצות".

"מישדר בשפה האמהרית "- הפקה מקומית בשפה האמהרית, בדיבור, בדיבוב או בכתוביות, הנותנת ביטוי להוויה התרבותית והחברתית של הציבור הישראלי דובר השפה האמהרית, על כל גווניו.

2. סעיף 53 ד לכללים יתוקן כדלקמן:

האות ו' לפני המילים "משדר בתחום האומנות" תמחק.

אחרי המילים "משדר בתחום האומנות" יבוא: "למישדר בתחום מורשת ולמשדר בשפה האמהרית ".

המעוניינים בהצגת עמדותיהם בנוגע לאמור לעיל בפני המועצה יגישו עמדתם בכתב בלבד.

בנוסף, חובה למלא  ולצרף את  מכתב הלוואי בנושא סודיות. לתשומת ליבכם מי שלא יציין במפורש כי הוא מתנגד לפרסום העמדה, עמדתו תפורסם.

ניירות העמדה יוגשו עד ליום 7.2.2010 בשעה 12:00, במשרדי מנהלת הסדרת השידורים לציבור, רח' אחד העם 9 בתל-אביב (מגדל שלום מאיר, מבואה מערבית, קומה 10).

ניירות עמדה שיוגשו מאת גורמים אנונימיים, יחשבו כאילו לא הוגשו כלל.

להסרת ספק, יובהר כי המועצה רואה עצמה רשאית להכריע בכל העניינים הנוגעים בדבר או במקצתם בלבד, לפי שיקול דעתה ובכפוף לכל דין).

פוסטים נוספים