הארכת מועד לקבלת אישור על ניהול תקין 2010

merkavaחברי מתעכבי הגשת בקשות התמיכה 2010 באשר הם. אני מעביר לכם הודעה שקיבלתי זה עתה ממזל ששון מזכירת המועצה לשידורי כבלים ולוויין וועדת התמיכות. במשרד התקשורת. יש אישור חשכ"ל (חשב כללי באוצר) על דחית הגשת ניהול תקין 2010 לחסרי מסמך זה כיום בתנאי שהם פתחו = יצרו בקשת תמיכה בפורטל המרכבה.

יצירת הבקשה היא 3 מסמכים במערכת התמיכות קל לביצוע . אל תלינו אם לא תעשו זאת.

הדחיה בהגשת מסמך ניהול תקין הוא ל 15.2.2010

אל: החשבים במשרדי הממשלה

הנדון:דיון בבקשות לקבלת תמיכה לשנת 2010 – הארכת מועד לקבלת אישור על ניהול תקין

  1. בהתאם להוראות הנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן (להלן – הנוהל), ובהתאם ללוחות הזמנים לטיפול בבקשות תמיכה לשנת 2010 כפי שפורסמו בהודעה מספר ה.6.0.0.2, טיפול בבקשה לתמיכות לשנת 2010 מיום 21.10.09, על מוסדות הציבור המבקשים לקבל תמיכה מתקציב המדינה, להגיש את בקשותיהם לשנת 2010 עד לתאריך 3.1.2010. בהתאם להוראות הנוהל, על מוסד הציבור לצרף לטופס הבקשה אישור על ניהול תקין מרשם התאגידים (להלן – האישור או אישור על ניהול תקין).
  2. בעקבות פניות שנתקבלו ממספר רב של עמותות, לפיהן הליך קבלת האישור עשוי להימשך מעבר לתאריך 31.12.09, ועל מנת להקל על העמותות ומוסדות הציבור הנתמכים לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, הוחלט גם השנה לתת אורכה להגשת אישור על ניהול תקין.
  3. בהתאם לזאת, ועדות התמיכות במשרדי הממשלה התומכים לפי סעיף 3א לחוק, רשאיות לדון בבקשה לקבלת תמיכה של מוסד ציבור אשר הגיש למשרד אישור על ניהול תקין עד לתאריך 15.2.2010, ובלבד שבקשת התמיכה של העמותה הוגשה במועד (קרי: עד לתאריך 3.1.2010). (*)
  4. הודעה מספר ה.6.0.0.2, טיפול בבקשה לתמיכות לשנת 2010, עודכנה בהתאם לאמור לעיל.

בברכה,

רו"ח סיגלית סייג
סגנית בכירה לחשב הכללי

(*) ההדגשה וההבלטות הם של יוחאי רוטנברג יו"ר האגודה לתקשורת קהילתית

פוסטים נוספים