בקשות לועדת התמיכות בשידורים קהילתיים – הודעת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

מצ"ב נוסח ההודעה לעיתונות ב"ידיעות אחרונות" וב"א-סנארה" מחר יום שישי 13.11.09

למי שיש כרטיס חכם יכול כבר לראות בפורטל את הטפסים ניתן יהיה לראות רק ביום ראשון 15.11.09 הם נמצאים כרגע בעיבוד נתונים ובהקשר לכך שימו לב להודעת יו"ר האגודה שאין לשלם על הכרטיס וקורא הכרטיסים יותר מ 187.56 ₪ בלבד

משרד התקשורת

המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

בקשות לועדת התמיכות בשידורים קהילתיים

הודעה בדבר אפשרות להגיש בקשות  לקבלת תמיכה בשנת 2010

בנושא שידורים קהילתיים בטלויזיה בכבלים ובלווין

מובא בזה לידיעת הציבור כי ניתן להגיש בקשות לתמיכה במוסדות ציבור העוסקים בהפקת שידורים קהילתיים בטלויזיה בכבלים ובלווין או בהדרכה בנושא שידורים אלה, לפי מבחני משרד התקשורת ("המבחנים") אשר פורסמו ביום 17.8.95 בילקוט הפרסומים תשנ"ה 4328 בעמוד 4619 ולתיקונים שפורסמו להם, וכן לתמיכה במוסדות ציבור העוסקים ביתר הפעילויות שצוינו בחלק ג' למבחנים.

ניתן לצפות במבחנים באתר האינטרנט של משרד התקשורת בכתובת WWW.MOC.GOV.IL, תחת המדור טלוויזיה בכבלים ובלווין – מסמכים נוספים – שידורים קהילתיים. כמו כן ניתן יהיה לקבל את טופסי הבקשה לשנת 2010 באמצעות אתר האינטרנט תחת המדור "טפסים" המועצה לשידורי כבלים ולווין.

את הבקשות לקבלת תמיכה בשידורים קהילתיים יש להגיש באמצעות פורטל תמיכות ממשלתי באתר האינטרנט שכתובתו היא: WWW.GOV.IL ("פורטל תמיכות"). לקבלת עזרה ניתן לפנות למרכז תמיכה בדואר אלקטרוני ccc@mof.gov.il או בטלפון 02-5012443.

לפורטל תמיכות ממשלתי ניתן להיכנס רק עם כרטיס חכם. גופים קהילתיים שלא קיבלו תמיכה בשנה קודמת ימלאו טופס "נציגי גוף". לקבלת הטופס ניתן לפנות לגב' מזל ששון, טלפון 02-6702210 או בפקס 02-6702273. בעלי כרטיסים חכמים שתוקפם פג מתבקשים לפנות לחברת קומסיין בטלפון 03-6443620.

את הבקשות לקבלת תמיכה בשידורים קהילתיים כולל הגשת כל המסמכים הנלווים, יש להגיש לא יאוחר מיום ראשון 3.1.2010 אך ורק באמצעות מערכת מרכב"ה.

בקשות לתמיכה יש להגיש בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן ("הנוהל") שהתפרסם בילקוט הפרסומים תשנ"ב, בעמ' 2596, וכפי שתוקן בילקוט הפרסומים תשנ"ד ואשר נמצא באתר האינטרנט של משרד המשפטים בכתובת WWW.JUSTICE.GOV.IL

בקשת תמיכה שתוגש באיחור לא תידון, כמו כן, ועדת התמיכות לא תדון בבקשת תמיכה שהוגשה ללא צירוף אישור ניהול תקין לשנת 2010.

תשומת לב הציבור מופנית לכך שהטיפול בבקשות ייעשה בהתאם למבחנים, לנוהל, להחלטות הממשלה הרלבנטיות ולהנחיות המפורטות בטופס הבקשה. באחריות המבקשים לעיין בכל אלה.

ניצן חן

יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

יו"ר ועדת תמיכות

פוסטים נוספים