תיקון 24 לחוק הגנת השכר

מאת: עו"ד ליאת תבל

בתאריך 01.02.2009 נכנס לתוקף תיקון 24 לחוק הגנת השכר, אשר הינו בעל השלכות משמעותיות לכל מעסיק, בעיקר בשל העובדה כי משרד התמ"ת הוציא לא מזמן חוזר ולפיו, החל מתאריך 01.05.2009, יינקטו סנקציות פליליות כנגד מעסיק אשר לא יקיים את הוראות החוק, כאשר עד לאותו מועד ייערכו ביקורות ויינתנו התראות במקרה הצורך.

עיקריו של התיקון מובאים דלהלן:

1. מעסיק מחויב לנהל רשימה מסודרת ומתועדת של תנאי שכרו של כל עובד ולספק לו תלוש שכר מפורט, לא יאוחר מה – 9 בחודש העוקב. במסגרת התיקון הורחבו הפרטים שיש לכלול בתלוש, ולרבות פירוט ניצול ויתרת ימי מחלה, דיווח מדויק של כמות שעות העבודה בפועל של העובד ועוד… חובה זו מחייבת היערכות מיוחדת, בעיקר בקרב מעסיקים אשר לא עוקבים באופן מדויק אחרי שעות העבודה של עובדיהם, בין היתר, בשל תשלום "שכר גלובלי".

2. תיקון עקיף של סעיף 25 לחוק שעות העבודה והמנוחה מחייב מעסיק לתעד את ימי ושעות העבודה של העובד באמצעים מהימנים, כגון שעון נוכחות או אמצעי מכני אחר אשר אם אינם בנמצא, יש הכרח בדיווח ידני יום – יומי בחתימת העובד ובאישור מנהלו הישיר. בהקשר זה, חשוב לציין כי מעביד אשר כשל בניהול רישום שכזה, ישא בנטל להוכיח, במקרה של תביעה מצד עובד לתשלום שעות נוספות, כי העובד אינו צודק בתביעתו ואף יש ויחויב אוטומטית בתשלום של עד 15 שעות נוספות בשבוע ו – 60 בחודש.

3. הוטלו סנקציות פליליות והוחמרה הענישה כנגד מעסיקים אשר יפרו את הוראות החוק, ובכללן ניכוי סכומים משכרו של עובד שלא כדין ו/או ניכוי סכומים ואי העברתם ליעדם. כן, הוסמך בית הדין לעבודה לפסוק לטובת עובד, אשר לא נמסר לו תלוש שכר מפורט במועד או בכלל, פיצוי ללא הוכחת נזק אשר יבוא בנוסף לכל סעד אחר.
מומלץ עד מאד להתעדכן בתיקון לפרטיו, באשר האמור לעיל מהווה לו אך סיכום אשר אינו ממצה, ובמקרה הצורך לגבש מדיניות ארגונית פרטנית אשר תיישם אותו באופן מדויק.

*עו"ד ליאת תבל – מומחית לדיני עבודה ושכר. מרצה בכירה לדיני עבודה ודיני חוזים ביחידה ללימודי חוץ של הקריה האקדמית קריית אונו ובאוניברסיטת בר אילן. יועצת משפטית לענייני עבודה ושכר בארגונים.

פוסטים נוספים