החשכ"ל: הקלה בלוחות זמנים לבקשת תמיכות 2009 בעקבות מצב החירום בדרום

סמל המדינהכל הרכזים המגישים בקשות לתמיכות ממשרדי ממשלה בכללם משרד התקשורת לפניכם הודעת החשב הכללי באוצר בעקבות מצב החירום בדרום ובכלל.


שם ההודעה:     טיפול בבקשות לתמיכה לשנת 2009 – הקלה בלוחות זמנים
פרק ראשי:         תמיכות    פרק משני:     הודעות כלליות בנושא תמיכות
מספר הוראה:     6.0.0    מספר הודעה:     ה.6.0.0.3    מהדורה:     1

1.    כללי
1.1.    מוסדות ציבור המבקשים לקבל תמיכה מתקציב המדינה בשנת 2009 לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (להלן – החוק), נדרשים להגיש עד יום 1.1.09 את בקשתם לקבלת תמיכה (להלן- בקשה או בקשת תמיכה) בצירוף אישור מרשם העמותות על ניהול תקין לשנת 2009, וזאת כחלק בלתי נפרד מבקשת התמיכה (להלן- אישור ניהול תקין).
1.2.    בעקבות עליית פורטל המרכב"ה לראשונה במספר משרדי ממשלה, כמו כן, בעקבות מצב החירום, קיים לעמותות רבות הפועלות באזור הדרום קושי אמיתי לפעול להגשת בקשות התמיכה במועד.
2.    מטרת ההודעה
2.1.    הוראה זו באה להקל על העמותות ומוסדות הציבור הנתמכים לפי סעיף 3א לחוק.
3.    הנחיות לביצוע
3.1.    ועדות התמיכות במשרדי הממשלה התומכים לפי סעיף 3א לחוק יאפשרו למוסדות הציבור אשר נדרשו להגיש את בקשות התמיכה עד ליום 1.1.2009, להגיש את בקשות התמיכה עד ליום 15.1.2009.
3.2.    ועדות התמיכות במשרדי הממשלה התומכים לפי סעיף 3א לחוק, רשאיות לדון בבקשה לקבלת תמיכה של עמותה שהגישה למשרד אישור ניהול תקין עד ליום 15.2.2009, ובלבד שבקשת העמותה לקבלת אישור על ניהול תקין הוגשה לרשם העמותות עד ליום 15.12.2008.
3.3.    ועדות התמיכות במשרדי הממשלה התומכים לפי סעיף 3א לחוק רשאיות לדון בבקשה לקבלת תמיכה של חברה לתועלת הציבור שהגישה למשרד התומך אישור ניהול תקין עד ליום 31.3.2009, ובלבד שבקשת החברה לקבלת אישור על ניהול תקין הוגשה לרשם העמותות עד ליום 15.12.2008.

פוסטים נוספים