yoelמאת: יואל תמנליס

עורך עיתון קהילתי בארה"ב טען פעם, כי חדשות "הן כמו הוריקן – ככל שהן מתקרבות יותר , הן נעשות יותר חשובות עבורך".
ואכן, קיומם של עיתונים מקומיים-קהילתיים ומגזינים של טלוויזיה-קהילתית תורם תרומה מכרעת להתפתחותם וגידולם של תהליכים מקומיים המהווים היום צורך קהילתי ממשי , חשוב ומתמשך.
התקשורת הקהילתית משרטטת את דמות היישוב ומחזקת את הקשר של התושבים עם מקום מגוריהם. היא מספקת , לעתים, אפיק בלעדי אל הממסד וכלי חשוב לקידום מטרות קהילתיות ואף אישיות. עיתונות זו פועלת באופן ברור מתוך מכוונות של שירות לציבור. באמצעות שיקוף אינטימי של המקום , של האווירה ושל המנהיגות המקומית , נשמר קשר ישיר בין הקהילה לבין המתרחש בסביבתה הקרובה. עיתונים כתובים ומגזינים משודרים מצליחים לפלס לעצמם דרך, ולייצור מעמד איתן וקבוע בחיי המקום בו הם פועלים. הכלי הזה הופך לחיוני ומבוקש יותר ויותר , ומספק לרוב את צורכי התקשורת של הקהילה ושל מנהיגיה. הנוכחות והפעילות של התקשורת הקהילתית מהווים מענה הכרחי לצורך הקיים אצל כולנו , לדעת מה קורה "בחצר האחורית הקטנה שלנו". תפקידה העיקרי הוא להביא לידי הציבור מידע מקומי אשר ערוצי התקשורת הגדולים אינם מכילים בדרך קבע , הן מחוסר עניין לציבור רחב , הן מחוסר מקום והן מחוסר נגישות למידע הלוקאלי ברמת היישוב הקטן או השכונה.
המידע המגיע אל התושבים באמצעות התקשורת-הקהילתית הוא הגורם המרכזי המשפיע על התייחסות התושבים אל ההתפתחויות המקומיות בסביבת מקום מגוריהם. התקשורת-הקהילתית מהווה גורם בלעדי בהחדרת "המציאות-המקומית" אל תוככי הסלון של התושבים ומהווה מרכיב הכרחי להעלאת נושאי אקטואליה-מקומית על סדר היום הציבורי ביישוב. משמעות חשובה נוספת שיש לאמצעי התקשורת-הקהילתית היא ביכולתה להיות נגישה לציבור בכך שהיא מאפשרת לו להשמיע את קולו. בתור שכזו היא משמשת כבמת ביטוי לציבור הרחב כשכל תושב יכול ליהנות מגישה חופשית לאפיקיה השונים.

בהעדר מקור מידע מסוג זה התושב לא מסוגל להתעדכן בנושאים לוקאליים כמו: תשתיות , חינוך, איכות-הסביבה, מצוקות למניהן, פעילות תרבותית ועוד. התקשורת-הקהילתית משמשת, אם כן, כצינור שדרכו מתוודעים התושבים לנעשה באזורם, כשלמעשה אין ברמה המקומית דיווח אחר לתושב על המתרחש בסביבתו הקרובה. מכאן חשיבותם הרבה ועוצמתם של אמצעי התקשורת המקומיים. כפועל יוצא מכך קיימת חשיבות עליונה ליכולתם של העוסקים בתקשורת המקומית הכתובה והמשודרת לבחור את הנושאים לכתבותיהם ולהעבירם לנחלת הכלל בצורה הוגנת, אחראית ושקולה. מעורבות הכתב בלתי נמנעת בכל תחומי העיסוק ובכל הרמות. גם בחירת המרואיינים היא סוג של מעורבות , שכן קיימת לעתים נטייה לראיין גורמים איתם קל למראיין להזדהות. הסובייקטיביות בעבודה עיתונאית בלתי-נמנעת , ככל הנראה, ועל-כן מילות המפתח הן: ההגינות , האיזון , הדיוק והאמינות בדיווח.
על העיתונות הזו כבר נאמר , כי היא יותר מאשר ספקית של מידע ודיעות. בחלק גדול מהמקרים היא מצליחה להכתיב לבני-אדם על מה כדאי להם לחשוב!

כתיבת תגובה